Home » Info vereniging » Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Tuindersvereniging Driemond bestaat uit:

Voorzitter   Dhr. A.L. van Schaik    
Secretaris   Mevr. J.G.Ch. Swaan    
Penningmeester   Dhr. P.J.M. Eijking    
Bestuurslid 1   Dhr. J.G. Meijer    
Bestuurslid 2   Dhr. W. Griffioen    
 
Het secretariaat is te bereiken door:
 • gebruik te maken van het contactformulier
 • u schriftelijk te wenden tot: Kralenbeek 1171, 1104 KJ Amsterdam
 • uw bericht in de groene brievenbus aan het Praathuis te deponeren
 
De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
 
De voorzitter:
 • Leidt de vergaderingen van de vereniging
 • Coördineert, waarnodig, de werkzaamheden van het bestuur
 • Zorgt voor naleving van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de vereniging
 • Verzorgt de opzet en verzending van de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (minstens 14 dagen voor de vergadering)
 • Verzorgt de opzet en verzending van de Tuin-Praat
 • Beheert de website van de vereniging
De secretaris:
 • Stelt de agenda samen voor de bestuursvergaderingen
 • Maakt de notulen van deze vergaderingen
 • Bereidt de Algemene Ledenvergadering voor die minimaal eenmaal  per jaar wordt gehouden
 • Maakt de notulen van de Algemene Ledenvergadering
 • Is verantwoordelijk voor het ledenbestand van de vereniging, alsmede die van de donateurs
 • Verzamelt de kopie huurcontracten en legitimatiebewijzen
 • Verzorgt alle binnenkomende post van de vereniging
 • Verzorgt alle uitgaande post van de vereniging
 • Is aanspreekpunt voor diverse instanties
De penningmeester:
 • Beheert de girosaldi
 • Verleent al dan niet toestemming voor algemene uitgaven
 • Verzorgt de hele boekhouding van de vereniging
 • Maakt de begroting en balans
 • Maakt de eerste rekening bij verhuur van een tuin en verzendt daarbij het Huishoudelijk Reglement, contract + kopie contract en de bouwvoorschriften
 • Verstuurt eenmaal per jaar de rekeningen voor de huur van de tuinen aan de leden
 • Verstuurt eenmaal per jaar de rekeningen aan de donateurs
Bestuurslid 1:
 • Verleent hand- en spandiensten ten behoeve van het bestuur
 • Beheert en beoordeelt alle bouwaanvragen
 • Controleert het Praathuis op eventuele gebreken
Bestuurslid 2: 
 • Verleent hand- en spandiensten ten behoeve van het bestuur