Huishoudelijk Reglement

Artikel 01
Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden, mits het aspirant lid aan de statutaire toetredingseisen voldoet en zich schriftelijk  bereid heeft verklaard tot naleving van de  reglementen en bijzondere voorschriften.

Bij gebrek aan grond kan er een wachtlijst ontstaan, waarbij het eerst aangemelde aspirant lid in aanmerking komt, zodra er grond beschikbaar is.

Artikel 02
Bij toetreding ontvangt het lid:
  • een huurcontract, waarvan een kopie getekend moet worden ingeleverd
  • een exemplaar van de reglementen en eventueel door het  bestuur gestelde voorschriften.
Artikel 03
Zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende kalenderjaar verschuldigd, tenzij het lidmaatschap uit erfrecht is verkregen. Boven de van jaar tot jaar herziene huurprijs van de grond per oppervlaktemeter, bedraagt de contributie € 10,-- per kalenderjaar, in één termijn voor of op de 31e  januari van ieder jaar te voldoen op ING  betaalrekening nummer NL33 INGB 0003 9544 07 ten name van  penningmeester Tuindersvereniging "Driemond". Berekend wordt bij aanname als lid een eenmalige borgsom van € 100,- en € 5, - administratiekosten.

De borgsom wordt bij opzegging van de tuin (mits naar het oordeel van het bestuur de tuin schoon is opgeleverd) terug gegeven. Zie artikel 15.

Het huur- en contributiebedrag kan ieder jaar door de ledenvergadering worden herzien.

De invordering van door de gewone en begunstigende leden verschuldigde gelden zal geschieden op een door de penningmeester ondertekende rekening uiterlijk binnen de maand volgende op die, waarin toetreding plaats vond.

Voor elke rekening waarop betaling niet is geschied, wordt bij de volgende aanbieding van de rekening een bedrag van € 15,--  (vijftien Euro) als extra kosten in rekening gebracht.

Indien na tweemaal herhaald verzoek betaling niet heeft plaats gevonden, is een boete verschuldigd van € 30,-- (dertig Euro ), waarvan betrokkene  door de penningmeester schriftelijk mededeling wordt gedaan, onder gelijktijdige kennisgeving dat de betrokkene van alle hem/haar toekomende rechten is verstoken.

Artikel 04
De bevoegdheden en plichten van ieder van de leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
 
Artikel 05
Zonder toestemming van de overige bestuursleden, of een meerderheid daarvan, zullen leden van het bestuur geen geldelijke verplichtingen aangaan die het bedrag van € 100,-- (honderd Euro) overschrijden.
 
Artikel 06
De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
  • De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij/zij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij/zij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij/zij zorgt voor de naleving van alle reglementen en voorschriften en tekent na goedkeuring de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen.
  • De secretaris voert de briefwisseling en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij/zij houdt een namenlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten leden en beheert alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden. Hij/zij zorgt voor het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen. In de jaarvergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen jaar. In overleg met het bestuur kan de secretaris een gedeelte van zijn/haar taak aan anderen opdragen.
  • De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.
  • Een gedelegeerd commissaris kan bij besluit van het bestuur de gehele of gedeeltelijke taak van een  bestuurslid worden opgedragen, of met een speciale taak worden belast. Het bestuur is verantwoordelijk voor zowel zijn/haar aanwijzing als handelen.
Artikel 07
Bij afwezigheid van een bestuurslid wordt, voor zover daarin niet reglementair is voorzien, door het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger/ster aangewezen. Wanneer een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn/haar functie te vervullen, wordt zijn/haar mandaat vervallen verklaard. Indien de afwezigheid het gevolg is van een ziekte kan het bestuur deze termijn verlengen tot twaalf maanden.
 
Artikel 08
De overdracht van de bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging berustende onder bestuursleden, moeten binnen veertien dagen na aftreden of schorsing plaats hebben.
 
Artikel 09
De leden van het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat in de bestuursvergadering aan de orde komt, met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden van de algemene vergadering.
 
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle van de financiën inzage in de boekhouding te vorderen en de kasmiddelen te controleren.
 
Artikel 11
Het bestuur en de leden kunnen voor de verkiezing van bestuursleden kandidaten stellen.
 
Artikel 12
 
Ieder lid heeft het recht voorstellen op de algemene vergadering in te  brengen. Het voorstel kan worden afgevoerd wanneer het lid tijdens de behandeling niet ter vergadering aanwezig is. 
 
Artikel 13
De voorzitter is bevoegd een spreker het woord te ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij /zij is tevens bevoegd een lid dat de orde in de vergadering verstoort, het verdere bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij/zij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur, verdagen.
 
Artikel 14
In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het hele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur  (voorzitter, secretaris, penningmeester) een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan.
 
Artikel 15
  • Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen omtrent het gebruik en de inrichting van aan de leden ter beschikking gestelde gronden, materialen enz.
  • Het bestuur is bevoegd  meerdere malen per jaar de verhuurde gronden op verwaarlozing te controleren (schouwen) en bij vaststelling van verwaarlozing een sanctie te stellen.
  • Inzake gewasbescherming is het gebruik van biologisch afbreekbare middelen beperkt tot uitschakeling van de gewassen bedreigende insecten.
  • Het bestuur is bevoegd om bij beëindiging van het huurcontact niet tot teruggave van de borg over te gaan indien de tuin in de ogen van het bestuur in onaanvaardbare toestand is achtergelaten. De betaalde borg kan dan aangewend worden om de tuin in een aanvaardbare toestand te brengen.
Artikel 16
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden op haar terrein aanwezig.
 
Artikel 17
Voor schriftelijke mededeling door of aan de leden wordt een mededelingenbord beschikbaar gesteld.
 
Artikel 18
Ieder lid is aansprakelijk voor door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging of medetuinders aangerichte schade.

Deze schade dient door degene die hem aanrichtte te worden vergoed, tenzij hij/zij het tegendeel kan bewijzen.

Artikel 19
De hekken dienen bij het verlaten van het  tuinencomplex gesloten te worden.
 
Artikel 20
Grof vuil dient de avond voor de ophaaldag door de leden zelf te worden gebracht naar de daartoe door het Stadsdeel aangewezen plek.

(Huishoudelijk Reglement vastgesteld in de ALV van 11 februari 2020)