Huurcontract (voorbeeld)

Heden de 1e januari 20xx heeft de Tuindersvereniging "Driemond", hierna genoemd verhuurder, verhuurd aan:

_____________________________________________________

wonende te:

_____________________________________________________

een stuk grond, gelegen tussen het Zonnehof, Burgemeester Kasteleinstraat en de Lange Stammerdijk te Driemond, voorkomende onder nummer XX voor de tijd van één jaar, ingaande de 1e januari 20xx en eindigende de 31e december 20xx, bij verlenging aangegaan tegen de prijs van € xx,xx per jaar *), te weten oppervlakte tuin XX m2 x € 0,25  + contributie € 10,--.

Het eerste jaar wordt de prijs verhoogd met € 105,-- (borg € 100,-- + administratiekosten € 5,-- ).

Betaling in één termijn uiterlijk 31 januari van ieder jaar te voldoen aan de Tuindersvereniging "Driemond" door overschrijving op ING betaalrekening nummer NL33 INGB 0003 9544 07.

*) Beide partijen zijn gerechtigd het contract eenzijdig te beëindigen na afloop van het tuinjaar (opzeggen vóór 1 december). De huurprijs kan jaarlijks worden geïndexeerd na toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

Handtekening huurder:

 

Deze huur en verhuur geschieden voorts onder de volgende voorwaarden:

Artikel  01.
Het gehuurde wordt in huur afgestaan en aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.
 
Artikel  02.
De huurder zal het gehuurde slechts mogen gebruiken als tuin en daarop uitsluitend producten verbouwen voor eigen gebruik.
 
Artikel  03.
Het is de huurder verboden op de gehuurde grond opstallen of getimmerten op te richten of te vergroten, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 
Artikel  04.
Het maken en onderhouden van alle afscheidingen welke door de huurder gewenst of door de verhuurder nodig geoordeeld worden, hetzij tussen de verhuurde grond en erven, hetzij tussen de verhuurde grond of het openbaar water zal ten laste van de huurder komen en ten genoegen van de verhuurder moeten geschieden.
 
Artikel  05.
De huurder zal in de door hem gehuurde grond geen nieuwe sloten mogen graven, noch de bestaande dempen.
 
Artikel  06.
Indien de gehuurde grond aan enige scheidingssloot of aan enig ander water grenst, is de huurder verplicht de oever, c.q. de oevervoorziening ten genoegen van de verhuurder te onderhouden.
 
Artikel  07.
De huurder is verplicht, op aanwijzing en ten genoegen van de verhuurder behoorlijk uit te diepen en te houden, de sloten die tot afscheiding dienen tussen de verhuurde grond en de aangrenzende gronden. De heggen die tot de afscheiding behoren tussen de verhuurde grond en de aangrenzende grond, dienen te worden geknipt en bijgehouden.
 
Artikel  08.
De huurder is verplicht de daartoe aangewezen personen te allen tijde de toegang tot het gehuurde te verlenen.
 
Artikel  09.
De huurder is verplicht aan derden overpad over de gehuurde grond te verlenen, daar waar zulks door de verhuurder nodig wordt geoordeeld.
 
Artikel  10.
Het is de huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde geheel of gedeeltelijk in onderhuur of in gebruik te geven. De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
 
Artikel 11.
De huurder zal noch voor het tijdelijk gemis van genot van het door hem/haar gehuurde, noch in geval van schade, reeds geleden of nog te lijden en ongeacht de oorzaak er van, schadeloosstelling kunnen vorderen, tenzij de vordering voortspruit uit de schuld aan de zijde van de verhuurder.
 
Artikel 12.
Op de gehuurde grond, alsmede op, aan of tegen hetgeen zich hierop bevindt, mag geen reclame worden aangebracht, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 
Artikel 13.
Onder- of overmaat in de uitgestrektheid van de grond zal in geen geval reden opleveren tot vordering tussen partijen.
 
Artikel 14.
In de huur is niet begrepen het recht van jacht en visserij als bedoeld in de jacht- en visserijwet.
 
Artikel 15.
Indien een huurder in de loop van het jaar zijn/haar tuin opzegt, laat dit onverminderd dat de huur over het gehele kalenderjaar blijft ingehouden. 
 
Artikel 16.
De huurder is verplicht bij het eindigen van de huur op de grond, deze naar behoren op te leveren, ten genoegen van de verhuurder.

Beëindiging van het contract dient schriftelijk en vóór 1 december te geschieden.

 
Artikel 17.
 Indien de verhuurder van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 16 gebruik maakt, kan aan de huurder geen vergoeding voor de waarde van de te velde staande gewassen en voor de verrichte werkzaamheden worden toegekend.
 
Artikel 18.
Het is personen beneden de leeftijd van 12 jaar verboden zich anders dan onder geleide van een daartoe bevoegde meerderjarige op het tuinencomplex te bevinden.
 
Artikel 19.
Het is de huurder verboden vee en/of huisdieren op de verhuurde grond of op enige grond die bezaaid, bepoot of beplant is, te doen verblijven. 
 
Artikel 20.
Het is de huurder verboden anders dan met toestemming, zich op een anders grond te bevinden, dan wel goederen en/of stoffen te deponeren.
 
Artikel 21.
Het is de huurder verboden open vuren te stoken op de tuin en/of in de kas.
 
Artikel 22.
Het is de huurder verboden inzake gewasbescherming andere dan biologisch afbreekbare middelen te gebruiken, en dat uitsluitend tot beperking van voor het gewas schadelijke insecten.
 
Artikel 23.
Per jaar vinden een aantal tuincontroles plaats door het bestuur . Gecontroleerd wordt op de volgende punten: onkruid, paden rond de tuin, spullen die er niet horen, kas/kweekbak onderhoud. Een en ander kan leiden tot het versturen van waarschuwingen via de post of mail. Indien herhaaldelijk waarschuwingen zijn gegeven kan het bestuur besluiten tot opzegging van het huurcontract en het beëindigen van het lidmaatschap in zijn geheel.
 
Artikel 24.
Een kas op het tuinencomplex dient te voldoen aan de voorschriften van de Gemeente. Per tuin mag slechts één kweekkas worden geplaatst. Hierop zijn de volgende bouwvoorschriften van toepassing.. De afstand tussen kas en grens van de tuin is minimaal 0,50 m. De afstand van de kas en de sloot moet minimaal 3,5 m zijn, gemeten uit de waterlijn. De oppervlakte van de kas is maximaal 12 m2. De maximale lengte is 4 m. De hoogte, gemeten van de kruishoogte, is maximaal 2,5 m Het dak mag maximaal 0,25 m oversteken.
 
Alle bouwsels op de tuin dienen schriftelijk , voorzien van tekening, te worden ingediend bij het bestuur en behoeven de toestemming van het bestuur. Zonder deze toestemming kan niets worden gebouwd.
 
Artikel 25.
De huurder dient per tuin aan de dan geldende borg te voldoen. Bij beëindiging van het huurcontract zal het bestuur aangeven of de tuin aanvaardbaar is achtergelaten. Bij een aanvaardbare staat van de tuin zal de borg geretourneerd worden. Indien de staat van de tuin onaanvaardbaar is krijgt de huurder de gelegenheid om dit alsnog te doen binnen de door het bestuur gestelde termijn. Wordt binnen de termijn geen gehoor gegeven aan het in aanvaardbare staat brengen van de tuin dan vervalt het recht op teruggave van de borg. Deze borggelden kan het bestuur aanwenden om de tuin weer in aanvaardbare staat te brengen voor een volgende huurder.